Om prosjektet

På grunn av økt trafikkmengde på Oslo Lufthavn må flyplassen utvide kapasiteten til å håndtere 28 millioner passasjerer i året. Dette gjøres ved at Terminalen bygges ut og får en ny pir med plass til flere fly. Terminalen får også ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg. Utvidelsen er forventet å stå ferdig i 2017.

Terminalen vil etter utvidelsen være vel så enkel, oversiktlig, effektiv og arkitektonisk attraktiv som den er i dag. Utvidelsen representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med utstrakt bruk av naturmaterialer og med enkle og nøkterne løsninger.

Terminalen vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye delen blir en integrert del av eksisterende terminal og får samme karakteristiske takform og volum.

Ny ankomst- og avgangshall
Det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall blir på 52 000 m². Passasjerenes innsjekkingsområde får til sammen 34 nye innsjekkingsskranker. Dagens jernbanestasjon blir liggende sentralt i anlegget, mellom ny og eksisterende ankomst- og avgangshall, slik at gangavstanden for togpassasjerene blir kort, som i dag.

Den nye piren får nye flyoppstillingsplasser for innland og utland. Piren blir liggende på nordsiden av dagens ankomst- og avgangshall og får et areal på 63 000 m². Målt i kvadratmeter tilsvarer utbyggingen mer enn ”to Operahus”.

Luftfarten er i en betydelig utvikling og trafikken vokser sterkt. Utbyggingen legger derfor til rette for ytterligere utvidelse av OSLs Terminal i framtiden.

Større arealer for passasjerene
Passasjerene får store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen utvides med 12 nye sluser og vil være samlet i ett område, som i dag. Passasjerene får kort gangavstand til både innlands- og utlandsfly. Det er lagt vekt på god tilgjengelighet og universell utforming.

Servicetilbudet utvides med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det vil også bli flere nye, godt plasserte toaletter og stellerom. 

Enklere og sikrere adkomst med bil og buss
Utbyggingen legger til rette for en forbedret og mer entydig utforming av veisystemet hvor reisende med bil og buss vil oppleve en enklere og sikrere trafikksituasjon. Det blir plass til flere holdeplasser for busser nært opp til Terminalen.

Adkomst og utkjøring til og fra korttidsparkeringen blir lagt om, og blir ikke som i dag via den trafikkerte forplassen. Dette gir færre konflikter mellom fotgjengere og biltrafikk, og reduserer sannsynligheten for feilkjøring. Privatbiler som bare skal avlevere passasjerer, såkalt ”Kiss and Fly”, vil stoppe foran avgangshallen som i dag. Det er forutsatt at OSL skal opprettholde sin høye kollektivtransportandel (tog og buss).

Avgang_forplass

Miljømessig forbilde
Oslo Lufthavn vektlegger sterkt miljø og bærekraftige løsninger, såvel for utbyggingsprosjektet som for drift av de nye arealene. Målet er at utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være et miljømessig forbilde. Det vil bli lagt til rette for økt bruk av fornybar energi. De gode miljømessige løsningene på hovedflyplassen slik vi kjenner den i dag vil bli videreutviklet.

Fortsatt gjelder det absolutte kravet om at grunnvannet ikke skal forurenses som følge av aktiviteter på flyplassen.